Hoofdstuk 1. Regels die van toepassing zijn op al onze diensten

Artikel 1. Definities

 1. Wij‘ verwijst naar:
  – De publiekrechtelijke naamloze vennootschap ‘parking.brussels’, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het nr. 0833.260.781, met maatschappelijke zetel in de Gasthuisstraat 31, 1000 Brussel;
  – of, de afgevaardigde voor het dagelijks bestuur, d.i. de opdrachtnemer aan wie de opdracht betreffende de uitrusting en het dagelijks beheer van de Parking is gegund.

2. ‘U‘ of ‘de Klant‘ verwijst zowel naar de koper van de parkeerdienst als naar degene die ervan geniet.

3. ‘Parking‘ verwijst naar de inrichting die de parkeerplaatsen omvat.

4. ‘Website‘ verwijst naar de websites www.parking.brussels en parkandride.brussels.

5. ‘Parkeercontract‘ verwijst naar de overeenkomst die u met ons sluit. Deze overeenkomst betreft hetzij een ‘roterende’ oftewel eenmalige prestatie, hetzij een ‘abonnement’ oftewel opeenvolgende prestaties.

Artikel 2. Draagwijdte van het parkeercontract

De dienst die wij leveren, omvat uitsluitend de terbeschikkingstelling van een niet nader gespecificeerde parkeerplaats. Aangezien wij niet optreden in de hoedanigheid van juridisch bewaarder, nemen wij geen enkele verplichting tot bewaring of bewaking op ons en zijn wij geenszins aansprakelijk voor handelingen van derden.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

Wij wijzen alle aansprakelijkheid af, in welke hoedanigheid en om welke reden dan ook, voor enige schade die met name voortvloeit uit ongevallen, diefstal of schade die zich kunnen voordoen in de Parking, behalve in geval van bedrog.

Artikel 4. Persoonlijke levenssfeer

Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens. Indien u meer informatie wenst over het verzamelen, het gebruik en de bescherming van uw persoonlijke gegevens, raadpleeg de nota hieromtrent verder op deze webpagina.

Artikel 5. Klacht

 1. Klachten kunt u ons melden op het volgende adres: Klantendienst, parking.brussels, Gasthuisstraat – rue de l’Hôpital 31, 1000 Brussel, of via e-mail: parkandride@parking.brussels.
 2. Om ontvankelijk te zijn, moet elke klacht worden ingediend op de dag zelf van het feit en worden gevolgd door een schriftelijk verzoek (per brief of e-mail) binnen vijf dagen.
 3. Normaal gezien krijgt u binnen tien werkdagen na ontvangst van uw klacht antwoord. U wordt op de hoogte gehouden in het geval van een vertraging.

Artikel 6. Werken

Wij behouden ons het recht voor om werken uit te voeren of te laten uitvoeren in de Parking, zonder dat deze werken aanleiding vormen tot enige schadevergoeding.

Artikel 7. Gebruik als goede huisvader en inachtneming van de belijning

U zorgt ervoor dat u geen hinder, overlast of enige vorm van buurtverstoring veroorzaakt voor de omliggende gebouwen en de overige gebruikers van de Parking.

In de Parking kunnen bepaalde plaatsen, die aangegeven worden met grondmarkeringen, voorbehouden zijn voor voertuigen van personen met beperkte mobiliteit, autodelen (car sharing), elektrische voertuigen of andere categorieën van klanten. Deze belijning en de voorbehouden plaatsen moeten strikt nageleefd worden, op straffe van immobilisatie van uw wagen met een wielklem of het wegtakelen van uw voertuig op uw kosten. Dit geldt ook voor voertuigen die op twee parkeerplaatsen geparkeerd staan, of die het manoeuvreren van andere voertuigen belemmeren of de werking of de veiligheid van de parking in het gedrang brengen.

Artikel 8. Nietigheid

De partijen zullen desgevallend te goeder trouw onderhandelen om overeenstemming te bereiken over een of meer bepalingen die, voor zover mogelijk, het doel van de nietigheidsclausule(s) zouden bereiken.

Artikel 9. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

Parking.brussels kan op eender welk moment de huidige Algemene Voorwaarden wijzigen. Deze wijzigingen worden onmiddellijk van kracht, tenzij ze ongunstig zijn voor de Klant, in welk geval ze pas één maand na kennisgeving via om het even welk passend middel aan de Klant in werking treden. Indien de Klant deze niet aanvaardt, heeft hij het recht de overeenkomst kosteloos te beëindigen door binnen deze termijn een aangetekend schrijven naar parking.brussels te sturen.

Indien zulks niet gebeurt, wordt de Klant geacht de nieuwe algemene voorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze algemene voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Voor geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken bevoegd.
parking.brussels garandeert niet dat de producten/artikels die op zijn website worden verkocht, geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik buiten België.

Hoofdstuk 2. Regels die van toepassing zijn op de ‘roterende’ dienst

Artikel 11. Toepassingsgebied

De voorwaarden betreffende de ‘roterende prestaties’ zijn van toepassing op de ‘roterende’ service en onderscheiden zich van aldus van de ‘abonnement’ service.

Artikel 12. Duur van de ‘roterende’ service

De overeenkomst betreffende de ‘roterende’ prestaties wordt gesloten vanaf het ogenblik dat (i) u een ticket neemt aan de inrijzuil van de Parking of (ii) u uw kaart voor de inrijzuil houdt om uw voertuig binnen te rijden of (iii) op basis van een nummerplaatherkenning aan de ingang van de parking.

Het ticket/de kaart/de nummerplaat geldt als wettige identificatie om uw voertuig in de Parking te parkeren en de parkeergarage in en uit te rijden.

Het contract wordt beëindigd op het ogenblik dat u, om de Parking te verlaten, (i) het ticket invoert in de uitrijzuil (ii) uw Kaart voor de uitrijzuil houdt of (iii) op basis van de nummerplaatherkenning bij het buitenrijden uit de parking.

Artikel 13. Prijs

De prijs voor het parkeren wordt berekend op basis van de tarieven die aan de ingang en/of in de Parking zelf of op onze Website vermeld worden. In geval van discrepanties zijn de tarieven die aan de ingang van de parkeergarage weergegeven worden, de enige tegenwerpbare.

De prijs wordt berekend in functie van de tijd gedurende dewelke het voertuig in de Parking staat, waarbij elke begonnen periode integraal verschuldigd is.

De verschuldigde prijs moet betaald worden alvorens u de Parking verlaat. Deze prijs dient te worden betaald aan de automatische kassa, volgens de weergegeven instructies, vooraleer u uw voertuig wegrijdt. Aangezien de Parking geen contante betalingen aanvaardt, dient u zich – vooraleer u de Parking binnenrijdt – ervan te vergewissen dat u over een bankkaart beschikt die gekoppeld is aan een bankrekening met voldoende provisie.

Indien u geen ticket, Kaart of geldige identificatie kunt voorleggen bij het buitenrijden uit de Parking, dient u het tarief te betalen dat wordt toegepast bij een ticketverlies in de betreffende Parking.

Artikel 14. Maximale parkeertijd

Geen enkel voertuig mag langer dan 10 opeenvolgende dagen in de Parking geparkeerd staan, tenzij u hiertoe onze voorafgaande schriftelijke toestemming hebt verkregen.

Indien u deze termijn overschrijdt, bent u bovenop het geldende tarief voor het parkeren, een bedrag van € 20 per dag verschuldigd, zonder voorafgaande kennisgeving en onverminderd de rechten op schadevergoeding en interesten. Indien uw identiteit ons onbekend is en wij u bijgevolg niet kunnen aanmanen uw voertuig weg te halen, behouden wij ons het recht voor om uw voertuig weg te takelen en buiten de Parking te plaatsen. Dit gebeurt op uw kosten en op eigen risico, vanaf de zesendertigste parkeerdag.

We behouden ons het recht voor om de ‘roterende’ toegangstijden van de Parking te wijzigen met een opzegtermijn van tien dagen, via aangeplakte bekendmaking buiten de Parking en/of op onze website.


Hoofdstuk 3. Regels die van toepassing zijn op de dienst ‘Abonnement’ 

Artikel 14. Toepassingsgebied

De Voorwaarden betreffende het ‘abonnement’ zijn van toepassing op de ‘abonnement’ service (die zich onderscheidt van de ‘roterende’ service) en vullen de voorwaarden van de abonnementsovereenkomst aan.

Artikel 15. Aansprakelijkheid van de Klant – Diefstal/verlies/beschadiging van het toegangsbewijs

U bent verantwoordelijk voor het gebruik van het toegangsbewijs vermeld in de abonnementsovereenkomst, inclusief alle schulden die hieruit voortvloeien. U verbindt zich ertoe om verlies, diefstal of beschadiging van het toegangsbewijs altijd zonder verwijl aan parking.brussels te melden via e-mail op het adres info@parking.brussels of per post, met vermelding van het nummer van het toegangsbewijs.

In Parkings die zijn uitgerust met een nummerplaatherkenning, geldt de nummerplaat als toegangsbewijs. Beide nummerplaten moeten conform, in goede staat en perfect leesbaar zijn.

Artikel 16. Toegang

Als abonnee krijgt u toegang tot de Parking met de Kaart en/of via nummerplaatherkenning tijdens de overeengekomen uren. Buiten de overeengekomen uren, en ook indien u niet in het bezit bent van uw Kaart, gelden voor de toegang tot de parking de regels en tarieven van de ‘roterende’ service.

Artikel 17. Betaling

De betaling gebeurt overeenkomstig de bijzondere voorwaarden die in de abonnementsovereenkomst tussen de partijen beschreven zijn.

Wij accepteren betalingen met creditcards (Visa, MasterCard en Maestro). Als u ervoor kiest om met een creditcard te betalen, wordt uw kaart gedebiteerd op dezelfde dag van de betaling via onze website.

Artikel 18. Tariefwijziging

Wij behouden ons het recht voor om de toepasbare tarieven van de Parking te wijzigen. In het geval van tariefwijzigingen zullen wij u minstens één maand voor de toepassing van het nieuwe tarief schriftelijk op de hoogte stellen. In dat geval kunt u het abonnement kosteloos via een aangetekend schrijven stopzetten op de laatste dag van de maand volgend op de maand waarin we u op de hoogte hebben gesteld van de prijswijziging.

Artikel 19. Betalingsachterstand

We behouden ons het recht voor om de toegang tot de parking te weigeren in geval van betalingsachterstand of niet-betaling van het abonnement.

Elk bedrag dat op de eindvervaldag onbetaald blijft, geeft automatisch, zonder voorafgaande kennisgeving, recht op interesten aan een jaarlijkse interestvoet van 8%. Een forfaitaire vergoeding ten belope van 15% van het onbetaalde bedrag (met een minimum van 50 €) – eventuele gerechtskosten niet inbegrepen – is ook verschuldigd.

Artikel 20. Persoonlijk en niet overdraagbaar abonnement

Het abonnement is persoonlijk. U kunt bijgevolg geen recht verlenen op het toegangsrecht tot de Parking die het u verleent, en u kunt het abonnement ook niet overdragen aan een derde zonder onze voorafgaande toestemming.

Parking.brussels kan op eender welk moment vragen om de vereiste bewijsstukken voor te leggen voor de toekenning van voorkeurtarieven. In geval van een wijziging in de situatie die niet aan parking.brussels is gemeld, bent u het bedrag van 350 € verschuldigd en wordt uw abonnement met onmiddellijke ingang ingetrokken.


Privacyverklaring

Wij (‘parking.brussels‘) respecteren de privacy van onze gebruikers. We verwerken persoonsgegevens enkel voor de specifieke doeleinden waarvoor ze werden doorgestuurd en overeenkomstig de toepasselijke regelgeving.

parking.brussels verbindt zich ertoe om uw privacy te beschermen. De gevraagde informatie wordt gebruikt om zowel vrijstellingskaarten toe te kennen als de opdracht van controle en inning uit te oefenen. parking.brussels verbindt zich ertoe de bescherming van uw gegevens te waarborgen. Om elke ongeoorloofde toegang of verspreiding te voorkomen heeft parking.brussels passende elektronische en beheersprocedures ingevoerd om de door parking.brussels verzamelde gegevens te beschermen en te beveiligen.

parking.brussels zal uw persoonsgegevens noch verkopen, noch verspreiden, noch verhuren aan derden voor marketing- of commerciële doeleinden.

A. Wat betekent ‘persoonsgegeven’, wie is de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en wie is de bevoorrechte contactpersoon ‘DPO’?

Een ‘persoonsgegeven’ is alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het kan bijvoorbeeld gaan om de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer, een code, een e-mailadres, een nummerplaat.

Een verwerking bestaat uit elke handeling met betrekking tot een persoonsgegeven. De verwerking omvat onder andere alle aspecten inzake het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

parking.brussels, met zetel te 1000 BRUSSEL, Gasthuisstraat 31, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens waarover het Agentschap op wettige wijze beschikt. Dit betekent dat wij de doelstellingen en de middelen van verwerking van deze gegevens bepalen en dat wij uw gesprekspartner en die van de toezichthoudende overheden zijn voor elke vraag met betrekking tot het gebruik ervan.

We hebben binnen onze organisatie, als Single Point of Contact, een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen (‘Data Protection Officer‘ of ‘DPO‘) van wie de contactgegevens de volgende zijn:

Via elektronische weg:

privacy@parking.brussels

Met de post:

Gewestelijk Parkeeragentschap – Privacy

Gasthuisstraat 31

1000 BRUSSEL

B. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke is parking.brussels.

C. Over welke gegevens hebben we het?

De gegevens in deze categorie zijn persoonsgegevens die op u betrekking hebben, i.e. gegevens die toelaten u te identificeren op directe wijze (gegevens zoals uw achternaam en voornaam maken uw onmiddellijke identificatie mogelijk) of op indirecte wijze (gegevens zoals de nummerplaat van uw voertuig of een kaartnummer dat u toebehoort en waarmee u indirect kunt worden geïdentificeerd).

Tijdens onze interactie met u kunnen we verschillende persoonsgegevens verzamelen, afhankelijk van de betreffende producten of diensten (niet-uitputtende lijst):

 • Identificatiegegevens (naam, post- of e-mailadres, telefoonnummer, nummerplaat …) worden meer bepaald verzameld voor het beheer van aanvragen van vrijstellingskaarten;
 • Gegevens met betrekking tot uw persoonlijk of beroepsleven (persoonlijk statuut dat recht geeft op een abonnement of een specifieke kaart enz.) worden bijvoorbeeld gevraagd bij de creatie van een speciale vrijstellingskaart zoals bedoeld in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013;
 • Beelden worden via de scancars geregistreerd in het kader van de controle langs de weg;
 • Financiële gegevens (informatie over betalingen of uw bankgegevens) worden opgevraagd ten behoeve van het beheer van betalingen voor onze producten en diensten;
 • We verwerken ook de gegevens van verbinding (IP-adres …) met onze website; voor meer informatie hierover verwijzen we naar de paragraaf over cookies.

Een externe bron kan ons gegevens toesturen. Dit is het geval wanneer u voor een parkeerbewijs betaalt via een mobiele applicatie of via sms.

Tijdens de verwerking worden de gegevens ook verwerkt door onderaannemers die ons de nodige tools ter beschikking stellen voor de hierboven beschreven functionaliteiten. In de contracten met alle onderaannemers is een AVG-clausule opgenomen en parking.brussels ziet toe op de naleving daarvan en draagt zo nodig uw aanvraag of een deel ervan aan hen over.

WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ DIE GEGEVENS?

We gebruiken de verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Verwerking van de aanvragen – uitvoering van ons contract

Met uw toestemming, wanneer u een verzoek rechtstreeks aan onze diensten richt. De verzamelde gegevens zijn beperkt tot de informatie die we nodig hebben om uw dossier te verwerken en worden met het grootste respect behandeld.

 • Bescherming van onze infrastructuur en van uw gegevens

De gebruikersnamen van de toestellen die een verbinding maken met onze website worden bewaard, evenals de activiteit op de website, zodat we hackingactiviteiten die de website en uw gegevens die zich erop bevinden, in gevaar brengen, kunnen voorkomen en onderzoeken.

 • Verbetering van onze dienstverlening

Alle gegevens die voor statistische doeleinden worden verzameld, worden anoniem opgeslagen om onze algemene dienstverlening te verbeteren.

WIE KRIJGT DEZE GEGEVENS?

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan naar behoren gemachtigde dienstverleners en onderaannemers. In geval van doorgifte van de gegevens aan onderaannemers, vergewissen we ons ervan dat zij afdoende waarborgen voorleggen inzake de toepassing van passende technische en organisatorische maatregelen, opdat de verwerking zou voldoen aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de bescherming van de rechten van de betrokkenen waarborgt.
Uw gegevens worden niet bewaard buiten de Europese Unie.

In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht om deze gegevens door te geven aan gerechtelijke of onderzoeksinstanties.

Bovendien worden uw gegevens in het kader van gerechtelijke invorderingen doorgestuurd naar het door parking.brussels aangewezen gerechtsdeurwaarderskantoor.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

De verwerkte gegevens worden bewaard voor de duur van de verwerking van uw aanvraag, de wettelijke verjaringstermijn en eventuele andere bewaartermijnen die door de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgelegd.

De gegevens inzake het bezoek aan de website worden gedurende één jaar bijgehouden. 

WAT ZIJN UW RECHTEN?

A. Recht op toegang

U heeft recht op toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben. U kunt ons vragen:

 • of we uw persoonsgegevens wel of niet verwerken;
 • voor welke doeleinden we ze verwerken;
 • welke categorieën gegevens we verwerken;
 • aan welke categorieën van ontvangers we de gegevens bezorgen;
 • welke hun bewaringsduur is;
 • informatie over de rechten die u kunt uitoefenen (rectificatie, wissing …) of over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit;
 • de oorsprong van de verwerkte gegevens.

B. Recht op rectificatie

Als u vaststelt dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons vragen ze te corrigeren.

C. Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’)

In bepaalde specifieke gevallen staat de wetgeving u toe om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

Dit is meer bepaald het geval indien:

 • de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld;
 • de verwerking van uw gegevens uitsluitend is gebaseerd op uw toestemming en u besluit uw toestemming in te trekken;
 • u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens en wij geen legitieme redenen hebben die prevaleren boven de uwe.

Uw recht om te worden vergeten is echter niet absoluut. Wij hebben het recht om uw gegevens te blijven bewaren als dat onder andere nodig is:

 • om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

D. Recht op beperking van de verwerking

In sommige specifieke gevallen heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.

Dat is meer bepaald het geval wanneer:

 • u de juistheid van een persoonsgegeven betwist, voor de tijd die we nodig hebben om het te controleren;
 • hoewel dit niet langer noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking, u uw gegevens nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van uw rechten in rechte.

De beperking op de verwerking eindigt in de volgende omstandigheden:

 • u geeft ons daartoe uw akkoord;
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechten in rechte;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon;
 • de verwerking is noodzakelijk wegens redenen van algemeen belang.

E. Recht op overdraagbaarheid

In bepaalde gevallen waarin de regelgeving voorziet, heeft u het recht te verkrijgen dat de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt:

 • naar u worden verzonden in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat;
 • of door parking.brussels rechtstreeks worden doorgestuurd naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is.

Gelet op de verwerkingen die parking.brussels daadwerkelijk uitvoert, bestaat deze mogelijkheid in dit geval enkel voor de verwerkingen waarvoor u om toestemming is gevraagd.

F. Recht van bezwaar

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op een legitiem of algemeen belang van onze kant, heeft u het recht om u daartegen om het even wanneer te verzetten om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.

Uw verzoek wordt echter niet in aanmerking genomen als wij van mening zijn dat onze legitieme belangen zwaarder wegen dan de uwe of als de verwerking van uw gegevens noodzakelijk blijft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechten in rechte.

G. Intrekking van uw toestemming

De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Een dergelijke intrekking doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens die in de periode voorafgaand aan de intrekking heeft plaatsgevonden.

MEER INFORMATIE KRIJGEN OF EEN KLACHT INDIENEN

Als u geen genoegdoening krijgt met betrekking tot een vraag in verband met uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

privacy@parking.brussels

of per post op het volgende adres:

Gewestelijk Parkeeragentschap – Functionaris voor Gegevensbescherming
Gasthuisstraat 31, 1000 BRUSSEL.

U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (‘GBA‘): 1000 BRUSSEL – Drukpersstraat 35.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die uw voorkeuren en andere bezoekinformatie bewaren en die worden opgeslagen op uw toestel. De bezoekstatistieken van deze website worden verkregen via « Google Analytics ». Deze gegevens worden geanonimiseerd zodat elke verwijzing naar uw identiteit onmogelijk is.

Cookies hebben een aantal verschillende functies. Ze kunnen bijvoorbeeld:

 • Bijhouden hoe u een website wilt bekijken en welke uw andere voorkeuren zijn
 • Het inloggen vereenvoudigen door uw gegevens te onthouden
 • Traceren hoe u zich doorheen de website beweegt
 • Informatie verstrekken over welke elektronische berichten u opent en waar u doorklikt

Strikt noodzakelijke cookies

Dit zijn essentiële cookies die u in staat stellen om zich op een website te begeven en de functies daar te gebruiken, en die daarbij onder andere toegang verlenen tot beveiligde zones. Zonder deze cookies kunnen de diensten waarom u hebt gevraagd (bijvoorbeeld toegang tot beveiligde zones) niet worden geleverd. Deze cookies vergaren geen informatie over u die voor reclamedoeleinden kan worden gebruikt of die onthoudt wanneer u online bent geweest.

Prestatiecookies

Deze cookies verzamelen informatie over hoe u een website gebruikt, zoals welke pagina’s u het vaakst bezoekt en of er pagina’s zijn die u een foutmelding geven. Deze cookies vergaren geen informatie die u kan identificeren. Alle informatie die deze cookies verzamelen is anoniem en wordt uitsluitend gebruikt om de werking van een website te verbeteren.

Functionaliteitscookies

Deze cookies zorgen ervoor dat een website zich uw keuzes (bijvoorbeeld uw gebruikersnaam, taal of de regio waar u zich bevindt) herinnert en stellen de website zo af dat ze u meer functies en meer content kan bieden. Ze houden bijvoorbeeld uw inloggegevens bij en stellen u in staat, video’s te bekijken. Daarnaast zorgen zij ervoor dat de onsite reclame en ervaring relevant is voor u. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om wijzigingen te onthouden die u hebt aangebracht aan de tekengrootte, het lettertype en andere stukken van pagina’s die u kunt afstellen. Ze kunnen bovendien dienen om door u gevraagde diensten aan te bieden, bijvoorbeeld om een video te bekijken of commentaar te geven op een blog. Deze cookies kunnen de informatie anoniem verzamelen, en ze kunnen uw surfgeschiedenis op andere websites niet traceren.

Cookies controleren

U hebt de mogelijkheid om de cookies op uw apparaat naderhand via uw browserinstellingen te controleren. U kunt bestaande cookies met deze instellingen ook verwijderen/uitschakelen.
Als u cookies op uw browser uitschakelt, weet dan wel dat bepaalde delen van onze site misschien niet zo efficiënt zullen werken.

Meer inlichtingen

Voor meer algemene inlichtingen over cookies kunt u terecht op www.allaboutcookies.org.
Als u vragen hebt bij dit cookiebeleid of bij andere privacypraktijken van parking.brussels, gelieve ons te contacteren .